2016/02/11

Амьдран суух зориулалтаар хувьдаа орон сууц худалдан авсан хувь хүнд үзүүлэх татварын чөлөөлөлтийг тооцох жишээ

6)    2008 онд төлсөн татварын дүн 324.0
7)    2009 онд буцаан олгосон татварын дүн 324.0

2010 онд

1)    Иргэн Нарангийн жилийн орлого нь 5400.0 /450.0*12 сар/
2)    Тухайн ондоо төлсөн ЭМНДШимтгэл нь 540.0  /5400.0*10%/
3)    Иргэн Нарангийн татвар ногдох орлогын дүн 4860.0 /5400.0-540.0/
4)    Татвараас чөлөөлөгдөх орлогын дүн 26760.0
5)    Чөлөөлөлт эдэлсэний дараахь татвар ногдох орлогын дүн -21900.0 /26760.0-4860.0/
6)    2009 онд төлсөн татварын дүн 468.0
7)    2009 онд буцаан олгосон татварын дүн 486.0
8)    Буцаан олгосон татварын дүн /өссөн дүнгээр/ 810.0 /324.0+486.0/
Үлдэх жилүүдэд иргэн Нарангийн орлого болон ЭМНДШ-ийн дүн нь 2009 оны хэмжээнд байсан гэж тооцвол:
2011 онд Буцаан олгосон татварын дүн /өссөн дүнгээр/ 1296.0 /810.0+486.0/
2012 онд Буцаан олгосон татварын дүн /өссөн дүнгээр/ 1782.0 /1296.0+486.0/
2013 онд Буцаан олгосон татварын дүн /өссөн дүнгээр/ 2268.0 /1783.0+486.0/
2014 онд Буцаан олгосон татварын дүн /өссөн дүнгээр/ 2754.0 /2268.0+486.0/
2015 онд Иргэн Нарангийн жилийн орлого нь 5400.0 /450.0*12 сар/
1)    Тухайн ондоо төлсөн ЭМНДШимтгэл нь 540.0  /5400.0*10%/
2)    Иргэн Нарангийн татвар ногдох орлогын дүн 4860.0 /5400.0-540.0/
3)    Татвараас чөлөөлөгдөх орлогын дүн 2460.0
4)    Чөлөөлөлт эдэлсэний дараахь татвар ногдох орлогын дүн +2400.0 /2460.0-4860.0/
5)    2015 онд төлсөн татварын дүн 486.0
6)    2015 онд төлөх татварын дүн 240.0
7)    2015 онд буцаан олгосон татварын дүн 246.0 /486.0-240.0/
8)    Буцаан олгосон татварын дүн /өссөн дүнгээр/ 3000.0 /2754.0+246.0/
Жишээ 2: Иргэн Наран иргэн Батаас 40.0 сая төгрөгөөр орон сууц худалдан авсан гэх боловч тухайн орон сууцыг худалдсан иргэн Баттай ҮХЭХ борлуулсны 2%-иар тооцогдох албан татварыг багасгах зорилгоор худалдах, худалдан авах гэрээний дүнг 5.0 сая төгрөг болгон 100.0 мянган төгрөгийг орон нутгийн төсөвт шилжүүлсэн байна.

Энэ тохиолдолд ҮХЭХ-ийн 2%-ийн албан татвар төлсөн дүн болох 5.0 сая төгрөгийн дүнгээр татвар ногдуулах орлогоос чөлөөлүүлэх болно. 100.0/2%=5000.0

Сэтгэгдэлүүд

Comments are closed.

Scroll To Top